Dokumenty rekrutacyjne
Regulamin rekrutacji
Regulamin rekrutacji
Zał.1 Formularz rekrutacyjny
Zał.1a Oświadczenie Uczestnika
Zał.1b Oświadczenie Uczestnika
Zał.1b Zaświadczenie z ZUS
Zał.2 Karta weryfikacji formalnej formularza rekrutacyjnego
Zał.3 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
Zał.4 Karta oceny predyspozycji Kandydata
Zał.4a Diagnoza potrzeb szkoleniowych
Zał.5 Opis sektorów wykluczonych
Zwroty środków
Regulamin – zwrot kosztów dojazdu
Wniosek – zwrot kosztów dojazdu
Regulamin – zwrot kosztów opieki nad dzieckiem
Wniosek – zwrot kosztów opieki nad dzieckiem
Pozostałe dokumenty
Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie działalności
Zał.1 Wzór biznesplanu
Zał.1 Wzór biznesplanu (word)
Oświadczenia do biznesplanu
Oświadczenia o korzystaniu/niekorzystaniu z pomocy de minimis
Zestawienie towarów i usług
Formularz informcji przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Zał.2 Karta oceny biznesplanu
Zał.3 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego
Zał.4 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
Zał.8 Zestawienie planowanych wydatków
Zał.10 Karta oceny formalnej i merytorycznej
Zał.11 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego