Wsparcie pomostowe

Informujemy, że w dniach 20-24 IX prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego.

Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (zał. 4) wraz z następującymi załącznikami:
a) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku
podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych,
b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
c) zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków (zał. 8),
d) w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo
obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych
źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach
wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *